نام پروژه : ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادر تهران

مشخصات پروژه:
مساحت : 33,000 مترمربع
تجهیزات ارائه شده :
تابلوهای برق – تجهیزات روشنایی